Luděk Bartoněk

doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
Zařazení: docent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.015
Telefon: +420 58 563 4291
Email: ludek.bartonek@upol.cz
 • Hlavní oblast vědecké práce je zaměřena na výuku počítačových metod obrazové analýzy při experimentech a aplikacích metrologie (stínová moiré topografie - neuronové sítě, interferometrické metody - měření optické tloušťky tenkých vrstev, měření biomechanických charakteristik pomocí speckle interferometrie, Fourierova analýza).
 • Vede předměty aplikované fyziky zaměřené na digitální zpracování obrazu, modelování a simulace
  • KEF/PPAF Programování pro apl. fyziku,
  • KEF/INF1 Struktura počítačů,
  • KEF/UVTN Úvod do informatiky,
  • KEF/APMS Aplikace počítačů v měřicích systémech,
  • KEF/DZO Digitální zpracování obrazu,
  • KEF/MOA Metody obrazové analýz,
  • KEF/MOSI Modelování a simulace,
  • KEF/BAF1 Bakalářský seminář a práce 1,
  • KEF/DIPA2 Diplomový seminář 2.
 • Vedoucí bakalářských a diplomových prací oboru Aplikovaná fyzika, školitel dizertačních prací v oboru Aplikovaná fyzika
 • Vystudoval VŠ EF VUT Brno, obor Elektronické počítače, Ph.D. získal v oboru Přístrojová fyzika a metrologie na UP Olomouc (dizertační práce s názvem Počítačová analýza obrazových struktur), habilitoval v oboru Aplikovaná fyzika na PřF UP (práce s názvem Užití počítačové analýzy obrazu v optické měřicí technice.
Další informace
Zodpovídá za laboratoře: