Miroslav Mašláň

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
Zařazení: profesor
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.023
Telefon: +420 58 563 4301
Email: miroslav.maslan@upol.cz
 • Vědecky se zaměřuje do oblasti Mössbauerovy spektroskopie a její aplikace v mineralogii a chemii, především při studiu částic oxidů železa. Zabývá se dále nanotechnologiemi, metodikou mössbauerovských měření a konstrukcí spektrometrů a detektorů. Věnuje se také automatizaci fyzikálních měření a převodníkům fyzikálních veličin na elektrické.
 • Vyučuje předměty
  • KEF/AJF Atomová a jaderná fyziky,
  • KEF/ANAM Atomové a jaderné analytické metody,
  • KEF/MBS Mössbauerova spektroskopie,
  • KEF/DLPIZ Dozimetrie a legislativa pracovišť s ionizujícím zářením.
 • Vystudoval Fyzikální fakultu Běloruské státní univerzity, doktorát získal na Univerzitě Karlově a kandidaturu v Ústavu aplikované fyziky BSSR. Od roku 1987 pracuje na Univerzitě Palackého, kde získal docenturu a profesuru v oboru aplikované fyziky.