Programy pro studenty

Spojený ústav jaderných výzkumů

V současné době Katedra experimentální fyziky nejvýznamněji spolupracuje se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně (Ruská federace), SÚJV. V rámci této spolupráce studenti Přírodovědecké fakulty různých oborů a stupňů studia mohou jezdit na krátkodobé i dlouhodobé výzkumné stáže, letní školy, apod. Zde se studenti mohou seznámit s probíhajícími experimenty, zapojit se do nich aktivně i formou diplomových a dizertačních prací, či později zde pracovat.

Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna je mezinárodní organizací, která byla založena 26. března 1956 a to 12 zeměmi východní Evropy. Česká republika (Československo) je jedním ze zakládajících členů SÚJV od roku 1956. V roce 1992 došlo k významným změnám ve fungování tohoto mezinárodního vědeckého ústavu. Byl přijat nový statut SÚJV, který položil základ fungování této instituce jako mezinárodní vědecké organizace na území Ruské federace.

Ústav je tvořen 7 laboratořemi:

Kromě těchto pracovišť je součástí SÚJV rovněž Univerzitní centrum, které má na starost výchovu aspirantů a diplomantů v oboru jaderné fyziky. JINR University Centre.

  • Interview Rozhovor s absolventem kurzu INTEREST.

Studentský program

V roce 2010 byla podepsána dohoda mezi vládním zmocněncem ČR a ředitelem SÚJV o speciální podpoře studentů českých VŠ. Dohoda dává možnost vyslat do SÚJV až 16 doktorandů a diplomantů v rámci odborné části jejich studia, přičemž studijní část je zajišťována českými VŠ. Účelem pobytu je získat vědecký materiál pro vlastní obhajobu na domácím pracovišti. Pobyt je omezen na 3 roky pro doktorandy a na 2 roky pro diplomanty. Studenti dostávají speciální podporu formou platu a další „dolarovou“ na podporu výzkumu v SÚJV. Probíhá pravidelná kontrola dosažených výsledků odborné práce. Více např. na stránkách Výboru pro koordinaci spolupráce ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna.

V současné době v SÚJV probíhá rozsáhlé rozšiřování experimentů, výstavba a modernizace stávajícího vybavení a je tedy velká poptávka po studentech a pracovnících, kteří zde následně budou experty v daném oboru. Jedná se například o NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) nebo nanotechnologické centrum.

Od roku 2013 proběhlo v SÚJV cca 30 pobytů studentů PřF v různých formách 3t/3m oborů fyzika, chemie, biologie…, a dalších několik týdenních pobytů – výjezdů se zaměstnanci PřF (vedoucími závěrečných prací).

Také na pracovištích Laboratoře jaderných reakcí (FLNR) působí nyní 3 doktorandi KEF PřF, kteří zde řeší téma dizertační práce. Zároveň jeden absolvent doktorského studia oboru Aplikovaná fyzika zde je zaměstnancem.

Příklad vědecké práce v SÚJV Dubna v Laboratoři jaderných reakcí (Flerov Laboratory of Nuclear Reactions), kde jsou dlouhodobě zapojeni studenti Katedry experimentální fyziky:

  1. Syntéza a vlastnosti supertěžkých jader (Z=112-118).
  2. Produkce a spektroskopický výzkum nových neutron-nadbytečných izotopů v blízkosti neutronových slupek N=126 a N=152 v reakcích s přenosem mnoha nukleonů.
  3. Vývoj, realizace a testování systému řízení modernizovaného hmotnostního separátoru MASHA (Mass Analyser of Super Heavy Atoms) s použitím elektroniky standardu CompactRIO a WAGO-I/O-SYSTEM (PLC systémy). Modernizace, testování a implementace nového systému sběru dat a diagnostiky svazku s použitím vysoko-rychlostních digitizéru a digitálních modulů I/O standardu PXI a PXIe.
  4. Vývoj a testování nového kryogenního plynového kolektoru iontů (cryogenic gass-filled catcher) a elektromagnetického pre-separátoru.
  5. Vývoj a modernizace detekčních a registračních systémů pro DGFRS (Dubna Gas-Filled Recoil Separator).
  6. Modernizace multistripového Si deskového detektorového pole a vývoj vhodného mnohakanálového registračního systému pro detekci událostí spojených se vznikem supertěžkých prvků a jejich rozpadem.
  7. Modernizace detekčního systému DGFRS využitím dvoustranných křemíkových stripových detektorů DSSSD (double-sided silicon strip detector) se zvýšením počtu spektroskopických kanálů na 176.

ERASMUS+

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat na zahraniční univerzity a vědecká pracoviště na studijní i výzkumné pobyty během bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

Výjezdy se provádějí na základě výběrových řízení v aplikaci Erasmus+ (přihlášeni jako do Portálu UP), pohovorů, nominací a jednání se zahraničními pracovišti.

Podrobnosti k tomuto programu a podmínkám pobytů lze najít na hlavních stránkách programu:

V případě zájmu o výjezdu v rámci programu či získání dalších informací kontaktujte katedrálního koordinátora: doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D..

Katedra experimentální fyziky má za obor Fyzika níže uvedené partnerské instituce s dohodou pro výměnu studentů (studium, stáže):