Bakalářské a diplomové práce

Výběr práce

 • Téma závěrečné práce si student vybírá sám.
 • V tabulce vedle jsou odkazy na nabídku témat, která vypisují členové katedry. Po domluvě s příslušným vedoucím si můžete dané téma zvolit (některá už mohou být rezervována).
  • Vybírejte si téma převážně dle vašeho studijního programu.
  • Téma si můžete zvolit i z nabídky jiných pracovišť. Jedná se především o Společnou laboratoř optiky a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, ale je možné mít téma i na jiných katedrách (Katedra fyzikální chemie, Katedra optiky).
  • Pokud vám nabídka témat nevyhovuje, můžete si zkusit domluvit téma vlastní. V tomto případě je vhodné kontaktovat poradce programu.
  • V případě diplomových prací je možné i téma mimo univerzitu, ve spolupráci s firmou/ústavem, ale vždy musí být vedoucí práce z katedry.
 • Očekává se, že si student zvolí téma práce
  • bakalářské do konce září posledního ročníku studia,
  • diplomové do začátku letního semestru předposledního ročníku studia.
 • Pokud si nejste jistí, co by vám vyhovovalo, můžete se s některým vyučujícím domluvit na nějaké práci i před zahájením závěrečné práce (třeba na konci prvního ročníku Bc. studia) a danou oblast si vyzkoušet.

Zadávání práce

 • Vyberte si téma a vedoucího práce.
 • Ve STAGu si v záložce Moje studium/Kvalifikační práce vyplňte (ve spolupráci s vedoucím) Podklad pro zadání práce:
  • Téma práce česky/anglicky: téma práce by mělo být výstižné (ale s ohledem na nejistou budoucnost ne příliš specifické)
  • Vedoucí práce: vyplňuje se oficiální vedoucí, v určitých případech může být i konzultant práce
  • Zásady pro vypracování: zpravidla bodový přehled, jak má vlastní práce probíhat, co bude její náplní, jaké metody se budou používat atd. (tuto část zpravidla dodá vedoucí práce)
  • Seznam doporučené literatury: zpravidla knižní a časopisecká literatura, u které se předpokládá, že ji student nastuduje před nebo během řešení práce. Nejedná se o seznam použité literatury, který bude v textu práce.
 • Vytiskněte 3krát Podklad pro zadání BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ práce studenta, nechte jej podepsat vedoucím práce a zaneste sekretářce katedry (místnost 4.018, mezi 8 a 15 hod.).
 • Pokud je součástí tématu práce v laboratoři, domluvte se s vedoucím na nutném bezpečnostním proškolení (včetně zápisu z proškolení).
 • Přesné postupy uvádí vnitřní norma R-B-17/08.
 • Pokud v průběhu řešení dojde ke změně tématu, je nutné o změnu oficiálně požádat na studijním oddělení.

Bakalářské a diplomové semináře

Ke kontrole průběhu řešení závěrečné práce slouží bakalářské a diplomové semináře.

 • Bakalářské semináře KEF/BAF1 (zimní semestr) a KEF/BAF2 (letní semestr) jsou členěné podle studijních programů, ale ve STAGu se můžete zapsat na libovolnou rozvrhovou akci.
 • Diplomové semináře už jsou rozčleněny dle studijních programů (KEF/BDS a KEF/BLP1,2,3 pro Nanotechnologie, KEF/DIPA1,2,3 pro Aplikovanou fyziku a KEF/DIP1,2,3 pro Učitelství fyziky).

Konkrétní průběh semináře určují jeho vyučující, zpravidla ale

 • semináře neprobíhají pravidelně, ale blokově;
 • na začátku seminářů jsou studenti seznámení s pravidly pro psaní závěrečných prací a případně metodikou tvorby odborné práce;
 • seminář je ukončen ústní prezentací studentů, ve které v rozsahu cca 10 min. představí téma své práce a dosažené výsledky;
 • v některých případech je požadováno předložení seminární zprávy;
 • udělení zápočtu/kolokvia může být podmíněno kladným stanoviskem vedoucího příslušné práce.

Vypracování textu práce

Závěrečná práce je jednak textem odborným, jednak textem oficiálním. Jsou proto na ni a její úpravu kladené požadavky, které musí splňovat. Detaily jsou studentům sděleny na bakalářských a diplomový seminářích.

Obecně lze k závěrečným pracem napsat:

 • práce by měla obsahovat původní přínos autora;
 • práce by měla splňovat požadavky na odbornou práci (např. struktura práce, použitá terminologie, správné vyhodnocení dat), včetně správných citací (nejsou tolerovány plagiáty);
 • práce by měla být stylisticky a jazykově na úrovni;
 • předpokládá se vypracování v českém jazyce, po konzultaci s vedoucím a případné žádosti je možný i jiný jazyk (typicky anglický);
 • práce by měla mít přiměřený rozsah (cca 40 normostran bakalářská, 50 diplomová);
 • součástí práce jsou formální části jako bibliografická identifikace, prohlášení o samostatném vypracování atd.;
 • grafické zpracování práce není předepsáno.

Odevzdání práce

 • Práce se odevzdává nejméně 3 týdny před termínem obhajoby.
 • Odevzdání se provede:
  • nahráním elektronické verze do STAGu:
   • záložka Doplnit údaje o práci se vyplní potřebnými údaji (hlavně anotace a klíčová slova česky i anglicky, rozsah práce, přílohy a jazyk práce);
   • elektronická verze se nahraje prostřednictvím odkazu Formulář pro odevzdání souborů s elektronickou podobou VŠKP (preferujte formát PDF, max. velikost je 60 MiB).
  • a zároveň odevzdáním dvou výtisků na sekretariátě katedry
   • výtisky musí být v pevné vazbě (v případě bakalářské práce se toleruje jedna kroužková);
   • oba výtisky musí být při odevzdání datovány a podepsány;
   • desky vazby musí obsahovat předepsané údaje.
  • Elektronická i tištěná verze musí být obsahově totožné.
 • Ve zvláštních případech na žádost vedoucího práce může být obsah práce utajen a nedojde ke zveřejnění textu práce. O tom je třeba rozhodnout ještě před vložením práce.

Obhajoba

Součástí závěrečné práce je i ústní obhajoba jejich výsledků. Student si musí zapsat předmět KEF/OBHBP (baklářská práce), nebo KEF/OBHDP (diplomová práce) a zapsat se na jeden termín (termín bývají typicky na začátku června, na konci srpna a na začátku února).

 • Po odevzdání práce na ni napíše posudek vedoucí práce a oponent, s oběma posudky je student seznámen nejméně 3 dny před termínem obhajoby.
 • V případě, že jsou oba posudky záporné, bude práce vrácena k přepracování (v případě prvního pokusu o obhájení).
 • V případě alespoň jednoho kladného posudku má student právo na obhajobu práce.
 • Součástí posudku bývá zhodnocení práce, připomínky k práci a také otázky k obhajobě. Je vhodné, aby student otázky oponenta konzultovat se svým vedoucím.
 • Součástí posudku může být návrh hodnocení práce.

Průběh obhajoby (může se lišit v závislosti na aktuální situaci):

 • V průběhu cca 15 min. student prezentuje téma práce, průběh práce, svůj přínos, dosažené výsledky a jejich zhodnocení. Tato část by měla být v souladu s textem odevzdané práce.
 • Následně se čtou posudky vedoucího a oponenta a student musí zodpovědět dotazy, které byly v posudcích.
 • Dále probíhá diskuze, ve které mohou klást dotazy i ostatní členové komise a případně veřejnost (mají k dispozici text práce) a student na ně musí reagovat.
 • Poté proběhne neveřejné jednání komise a student je seznámen s výsledkem. Upozorňujeme, že hodnocení navržená v posudcích nejsou pro komisi závazná.

Obhajoba nemusí probíhat ve stejném termínu jako skládání státních závěrečných zkoušek.

Další informace

 • Studenti programu Učitelství fyziky najdou další podrobnosti (příp. šablony) na stránkách oddělení.
 • Studenti programu Nanotechnologie mohou využít pokyny či šablonu z katedrálního Moodle.
 • V případě, že se vám podařilo vypracovat skvělou práci, můžete se přihlásit do soutěže O cenu děkana.

Poradci programu