Doktorské studium

Doktorské studium je od akademického roku 2019/20 na Katedře experimentální fyziky akreditováno pro programy Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie (oba v českém a anglickém jazyce) a Didaktika fyziky. Lze volit prezenční formu studia, kdy se předpokládá aktivní docházka studenta na pracoviště katedry, anebo kombinovanou formu (např. při zaměstnání). Zájemce o studium si vybírá rámcové téma práce uveřejněné na stránkách fakulty. Před podáním přihlášky k doktorskému studiu se doporučuje, aby zájemce kontaktoval školitele, který téma vypsal, a domluvil se na detailech. Přihlášení zájemci absolvují zpravidla v červnu přijímací pohovor, kde jsou ověřeny odborné znalosti i úroveň anglického jazyka. V případě přijetí je studium zahájeno 1. září. Studium probíhá kreditovým systémem, standardní doba studia jsou 4 roky (lze prodloužit max. na 7 let). Student ve spolupráci se školitelem vypracuje individuální studijní plán, kde se navrhne harmonogram odborných zkoušek, výzkumný plán a všechny další aktivity nutné pro úspěšné absolvování studia. Upřesní se též název tématu disertační práce. Součástí studia je zkouška z angličtiny a povinná stáž v zahraničí v minimální celkové době trvání 3 měsíce. Pro splnění publikační činnosti je nutné, aby student opublikoval minimálně dva články v odborných recenzovaných časopisech, kde je prvním autorem, z toho alespoň jeden musí mít nenulový impaktní faktor. Při podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a obhajobě se k publikační činnosti studenta vyjadřuje proděkan pro vědu a výzkum. V závěru každého akademického roku je student hodnocen svým školitelem. Hodnocení schvaluje Oborová komise doktorského studia a na návrh školitele rozhoduje, zda student postoupí do vyššího ročníku.

Předpokládá se, že student prezenčního doktorského studia dochází pravidelně na pracoviště katedry a po dohodě se školitelem a vedoucím katedry se přiměřeně zapojuje do výuky, popularizačních akcí, popř. vede či konzultuje bakalářské práce.