Laboratoř aplikované fyziky a digitálního zpracování obrazu

Pracoviště

  • Vývojová elektronická pracoviště
     
  • Pájecí a mechanické pracoviště

Ukázky vyvinutých zařízení (Mgr. Dudka)

Generátor ECL pulzů 0-10 ns s 10ps rozlišením (Ve spolupráci s laboratoří kvantové optiky) Prototypy digitálních časových filtrů s FPGA
Řídící jednotka Ramanova spektrometru (Ve spolupráci s centrem digitální optiky) Zařízení k měření pohybové dynamiky krokových motorů (Ve spolupráci s centrem digitální optiky)
8kanálový driver LCD prvků (Ve spolupráci s laboratoří kvantové optiky) Prototyp proudového budiče pro generování proměnného magnetického pole pro Mössbauerův spektrometr
Testovací driver LCD prvků (Ve spolupráci s laboratoří kvantové optiky) Subnanosekundová sčítací jednotka pro koincidenční měření (Ve spolupráci s laboratoří kvantové optiky)
8kanálový budič piezo elementů (Ve spolupráci s laboratoří kvantové optiky) Testovací deska zařízení k přesnému měření poloh motorů (Ve spolupráci s centrem digitální optiky)

Fyzikální aplikace (doc. Bartoněk)

Ukázky aplikací moiré techniky

Ukázky využití programového prostředí MATLAB při tvorbě 3D modelů technikou moiré na příkladu zubního otisku:

Odlitek zubního tisku 3D model získaný technikou moiré

Ukázky využití programového prostředí MATLAB při tvorbě 3D modelů technikou moiré na příkladu štěrbiny hlasivky při stanovené fonetaci:

Odlitek štěrbiny hlasivky z kadaverozního vzorku Detail štěrbiny hlasivky
Vrstevnice štěrbiny hlasivky získané technikou moiré 3D model štěrbiny hlasivky

Ukázka využití simulací

Vedení tepla v kovové desce

Experimentální sestava a výsledek měření
Simulace úlohy vedení tepla v kovové desce pomocí simulačního programu COMSOL Mutiphysics

Moiré deflektometr

Měření nelineárního refraktivního ukazatele Fe2O3 nanočástic dodaných vzorků na moiré deflektometru.

Návrh optické sestavy Detail měřicí sestavy Celkový pohled na optickou sestavu
Interferometrické vyhodnocení vzorku Fe2O3 nanočástic v toluenu

Biomechanická charakterizace

Ukázky zařízení pro měření kadaverózní lumbální části lidské páteře:

Vzorek kadaverózní bederní části páteře Srovnání deformace páteře před a po aplikaci fixačních metod při stejné zátěži vzorku
Ručně ovládané zařízení umožňující měření tlaku, ohybu a torze vzorku Počítačem řízené zařízení umožňující měření tlaku, ohybu a torze vzorku