Laboratoř atomové a jaderné fyziky

Laboratoř slouží pro základní fyzikální praktikum. Jsou zde vyučovány dva předměty - KEF/FP5 Fyzikální praktikum (atomistika) a cvičení k předmětu KEF/AJFU Atomová a jaderná fyziky. Výuka probíhá v zimním semestru.

Praktikum v současnosti obsahuje dvanáct úloh. Ty jsou koncipovány tak, aby se studenti měli možnost seznámit s jevy jak z atomové tak jaderné fyziky. Studenti se naučí pracovat s různými detektory ionizujícího záření. Naučí se analyzovat přístrojová spektra ze scintilačního detektoru. Seznámí se s obsluhou dozimetrických měřidel. Mezi úlohy je zařazeno také studium jevu jaderné magnetické rezonance. Na přístroji Terranova je možné se seznámit také se základními principy NMR tomografie.

Seznam úloh

 1. Franck-Herzův experiment
 2. Měření spekter zářičů gamma
 3. Charakteristické záření mědi
 4. Mikroskopie skenující sondou
 5. Interakce gamma záření s látkou
 6. Ověření statistického zákona
 7. Porovnání účinnosti G-M a scintilačního detektoru
 8. Elektronová difrakce
 9. Absorpce alfa záření v látce
 10. Měření Ballmerovy série
 11. Jev jaderné magnetické rezonance
 12. Millicanův pokus