Oddělení Aplikované fyziky

Oddělení se soustředí na vědeckou činnost v různých oblastech experimentální fyziky a související techniky a garantuje výuku specializovaných předmětů.

Výuková činnost

V rámci výuky fyzikálních oborů, zvláště Aplikované fyziky a Nanotechnologie, zajišťujeme výuku:

 • praktik orientovaných do oblasti elektřiny a elektroniky,
 • praktik z oblasti jaderné a atomové fyziky,
 • specializovaných praktik pro výše uvedené obory,
 • přednášek zaměřených na elektroniku,
 • přednášek zaměřených na měření (metrologie, měřicí metody, stavba měřicích systémů),
 • přednášek zaměřených na programování a využití matematiky/informatiky ve fyzice a technice,
 • specializovaných fyzikálních přednášek a
 • specializovaných technických/aplikačních přednášek.

V souvislosti s výukou praktik udržujeme a aktualizujeme vybavení specializovaných výukových laboratoří. Zároveň jsme autory řady studijních a výukových textů, u kterých v současné době preferujeme elektronickou verzi, dostupnou zpravidla volně na vhodných univerzitních stránkách. Tištěná skripta/knihy v současné době nevydáváme.

Nedílnou součástí výukové činnosti je také vedení seminárních, bakalářských a diplomových prací a podpora odborného zájmu dalších studentů, především ve formě konzultací a poskytnutí přístupu k experimentálnímu či programovému vybavení. Dále se podílíme na celé řadě popularizačních akcí pro veřejnost a nižší stupně škol.

Vědecká činnost

Odborná vědecká činnost oddělení se soustředí do několika oblastí:

 • konstrukce měřicích systémů
  vývoj číslicových měřicích systémů (převážně v oblasti Mössbauerovy spektroskopie), virtuální instrumentace, systémy pro měření vibrací
 • metrologie
  teoretické problémy metrologie, vývoj kalibračních postupů, metrologie v oblasti jaderné fyziky
 • zpracování obrazové informace
  využití optických senzorů pro digitální zpracování obrazů z fyzikálních experimentů za pomoci geometrických, statistických, spektrálních a rozpoznávacích metod
 • nanotechnologie
  využití elektronové litografie, syntézy a charakterizace nanomateriálů
 • jaderné experimenty
  dopředný jaderný rozptyl, speciální jaderné metody, vývoj SW
 • vývoj elektroniky pro fyzikální experimenty
  řidicí systémy na bázi mikrokontrolerů, analogová elektronika pro zpracování signálů, čítače, komunikační jednotky
 • fyzikální měření a interpretace dat
  analýzy vzorků pomocí Mössbauerovy spektroskopie a mikroskopů
 • vývoj různých typů Mössbauerových spektrometrů
  transmisní, CEMS, v geometrii zpětného rozptylu, více na mossbauer.upol.cz
 • numerické simulace
  simulace nanostruktur a procesů krystalizace

V současné době patří k nejaktivnějším skupiny soustředěné kolem:

 • doc. Pechouška se zaměřením na vývoj měřicích systémů (Mössbauerovy spektrometry), aplikace a měření piezomateriálů a nanomateriálů.
 • doc. Procházky se zaměřením na provádění a interpretaci experimentů v oblasti jaderné fyziky a stavbu přístrojů pro tyto experimenty.

Odborníci z katedry také spolupracují na některých projektech s jinými katedrami univerzity a samozřejmě i s jinými institucemi a firmami.