Studijní obor Nanotechnologie

V souvislosti s technickým pokrokem dochází v současnosti k rozvoji řady sofistikovaných vědeckých oblastí. Jednou z nich jsou nanotechnologie, vědy o chování, vlastnostech a vytváření struktur s rozměry blížícími se velikosti atomů. K jejich rozvoji dochází zvláště proto, že se očekávají velmi významné aplikace takových struktur v průmyslu všeho druhu, v lékařství, i jinde.

Na Univerzitě Palackého v Olomouci se nanotechnologiím věnujeme již od 90. let minulého století, především v Regionálním centru pokročilých technik a materiálů, do kterého jsou zapojeni převážně univerzitní fyzikové a chemici. I z toho důvodu si dobře uvědomujeme, že další rozvoj nanotechnologií bude vyžadovat vědce, kteří mají zažitý „interdisciplinární“ charakter, oproti současnému stavu, kdy někteří uvažují „fyzikálně“ a jiní „chemicky“. A pro přípravu takových vědců slouží obor Nanotechnologie.

Charakteristika

Studijní obor Nanotechnologie vychovává absolventy s orientací na nanotechnologie, jejich rozvoj a aplikace. Obor si klade za cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem a interdisciplinárním přístupem k experimentální práci v oborech orientovaných na vývoj a aplikace nanotechnologií. Obor vychovává studenty s důrazem na vysokou profesionalitu v interdisciplinárních oborech na rozhraní matematiky, fyziky, chemie, molekulární biologie a informatiky.

Pro koho

Studijní obor je určen pro všechny studenty, kteří se zajímají o moderní vědu a zvláště nanotechnologie a jejich aplikace. Vzhledem ke garantujícím pracovištím je vhodný alespoň nezáporný vztah k fyzice.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Nanotechnologie získá potřebné znalosti v oborech matematicko-fyzikálních, materiálové chemii, molekulární biologii, elektronice a informatice. Absolvent porozumí fyzikální podstatě nanotechnologií, získá přehled o využitelnosti nanotechnologií a nanomateriálů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. V laboratorních podmínkách si ověří celou řadu technologických, diagnostických a měřících postupů.

Kde se uplatní

Absolvent oboru Nanotechnologie nalezne uplatnění v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném výzkumu, ve zkušebnách závodů, v řízení technologických procesů, při certifikaci výrobků.