Témata bakalářských prací oboru Učitelství fyziky

Luděk Bartoněk

 • Využití AI kamery NEON-2000-JNX s modulem Xavier NX NVDIA Jetson na systému Ubuntu Linux pro aplikace digitálního zpracování obrazu.
  • Při řešení zadání práce se předpokládá využití open source projektů a knihoven s vhodnými ukázkami a návody pro zpracování obrazu a Artificial intelligence (AI) v Pythonu včetně vhodných tutoriálů.

Jana Slezáková

 • Formativní hodnocení na vybraných ZŠ a SŠ - zadáno.
  • Analýza současného stavu, rozbor zkušeností se zaváděním formativního hodnocení na vybraných ZŠ a SŠ v rámci ČR.
  • Porovnání koncepcí formativního hodnocení na vybrané ZŠ a SŠ, se zaměřením na úskalí, pozitiva, negativa, zamyšlení nad otázkou Proč formativně hodnotit?
 • Interaktivní pomůcka pro rozvoj geometrické představivosti.
  • Tvorba interaktivní webové aplikace na řešení úloh s tematikou rozvoje geometrické představivosti
 • Projektové vyučování a jeho implementace ve výuce přírodovědných předmětů.
  • vymezení pojmu projektové vyučování, historický pohled na vývoj pojmu projektová výuka, současné problémy projektové výuky, učitel a žák v projektové výuce, pozitiva a negativa.
  • integrace průřezových témat v projektové výuce na ZŠ a SŠ.
  • konkrétní náměty na realizaci projektové výuky, výběr vhodných témat v daném aprobačním předmětu.
 • Využití online nástrojů ve výuce přírodovědných předmětů.
  • výukové metody, historický vývoj, další formy vzdělávání a jejich zařazení ve výuce na ZŠ a SŠ, pozitiva, negativa, současná výuka, RVP ZV, RVP G.
  • příklady webových (případně mobilních) aplikací a jejich využití ve výuce, tvorba výukových materiálů s využitím online nástrojů v daném aprobačním předmětu.
 • Hodnocení práce učitele vedením školy v ČR a ve vybrané zemi EU. Jak se pozná dobrý učitel?.
  • pojem hodnocení a sebehodnocení práce učitele, typy hodnocení, současná legislativa, analýza.
  • kompetence učitele, učitelská způsobilost a učitelský standard, srovnání kompetencí českého učitele a učitele vybrané země EU.
  • dostupné nástroje hodnocení učitele vedením školy, jejich srovnání, výhody, nevýhody, další náměty.

Zdeněk Pucholt

 • Fyzika a paragliding.
  • Konstrukce padákového kluzáku, studium aerodynamiky a mechaniky letu kluzáku (vzlet, termický let, přistání aj.). Studium historie paraglidingu, odborné terminologie, letových pásem a meteorologie. V závislosti na rozsahu lze realizovat i jako diplomovou práci. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Metodika pro měření viskozity kapalin.
  • Experimentální práce zaměřená na tvorbu vhodné metodiky pro měření viskozity kapalin vibračním a rotačním viskozimetrem. Parametry přístrojů, jejich možnosti (např. měření nenewtonovské kapaliny), kalibrace. Měření vzorků kapalin na obou přístrojích, zhodnocení měření, statistické zpracování výsledků a interpretace. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Miskoncepty studentů v molekulové fyzice a termodynamice.
  • Statistické vyhodnocení možných miskonceptů u studentů VŠ v oblasti molekulové fyziky a termodynamiky. Rešerše tuzemské a zahraniční literatury, testování studentů, participace na výuce. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Počítačová vizualizace činnosti tepelných strojů.
  • Vizuální činnost vybraných tepelných motorů (Carnot, Diesel, Stirling aj.) ve vhodném moderním soudobém prostředí (např. HTML 5) vč. možné modifikace vstupních parametrů. Teoretický popis cyklů, a stanovení účinností. Vhodné pro kombinace s INF. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Bakalářská práce dle vlastního návrhu studenta.
  • Akceptovatelné zaměření práce (teoretická, praktická/laboratorní): molekulová fyzika a termodynamika, didaktika fyziky, informatika a výpočetní technika.

Roman Kubínek

 • Magnetické pole, jeho vznik a využití.
  • Zadáno.
  • Didaktická práce

Lukáš Richterek

 • Lincolnova trubice.
  • Cílem práce je sestrojení pomůcky k demonstraci stojatého zvukového vlnění pomocí soustavy reproduktorů a LED (Lincoln, J., 2019. The Lincoln’s Tube: A new apparatus for demonstrating sound standing waves. The Physics Teacher, 58(1), 74–75. https://doi.org/10.1119/1.5141985).
  • Experimentální práce
 • Vnořovací (embedding) diagramy v programu Geogebra.
  • Cílem práce je sestrojení sady vnořovacích diagramů pro vybrané řezy statických prostoročasů v obecné teorii relativity (Schwarzchildovo řešení, kosmická struna) jako pomůcky k výuce základů obecné teorie relativity.
  • Teoretická rešeršní práce
 • Modelování kosmologických modelů v programu Geogebra.
  • Cílem práce je sestrojení modelů časového vývoje homogenních a izotropních kosmologických modelů v programu Geogebra.
  • Teoretická rešeršní práce
 • Astronomické modely v programu Geogebra.
  • Cílem je vytvořit soubor grafických modelů (souřadnic, vybraných souhvězdí) v programu Geogebra použitelných ve výuce astronomie.
  • Práce s počítačovými 3D modely a rešeršní práce
 • Rozšířená realita ve výuce fyziky.
  • Cílem je vytvořit přehled aktuálních možností využití rozšířené reality (augmented reality) ve výuce fyziky.
  • Teoretická rešeršní práce

Renata Holubová

 • Zajímavé fyzikální úlohy.
  • Úkolem bakalářské práce je sestavit, vymyslet a ukázkově vyřešit netradičně zadané úlohy - zadání formou experimentu, obrázku, Fermiho problémy.
 • Demonstrační experimenty pro přednášku z Molekulové fyziky a termodynamiky.
  • Student vybere vhodné experimenty, připraví je po technické stránce, ověří jejich funkčnost a názornost.

Eva Kovářová

 • Inovace úloh ve fyzikálním praktiku – souprava Vernier pro mechaniku s optickým snímáním pohybu.

Jan Říha

 • Využití Eye trackingu pro analýzu řešení fyzikálních testových úloh.
 • Experimentální realizace Buquoyovy úlohy.