Trojúhelníkové puzzle

Hmatová hra pro nevidomé a slabozraké, ale i vhodná pomůcka ve výuce geometrie

PuzzleHra je určena primárně pro nevidomé a slabozraké žáky. Může však sloužit také učitelům matematiky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií při výuce geometrie. Trojúhelníkové puzzle je vhodným doplňkem ve výuce geometrie, neboť podporuje rozvoj manipulativních činností, napomáhá tvořivosti, podněcuje kreativitu. Hmatová hra umožní žákům intaktním, ale i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe porozumět základním vztahům a vlastnostem geometrických útvarů v rovině. Pomáhá rozvíjet geometrické a kombinační myšlení, podporuje rozvoj prostorové i rovinné představivosti.

Proto je velmi důležité povzbuzovat a podporovat geometrii v kurikulárních aktivitách také pro děti se zrakovým postižením. Pro nevidomé dítě je obvykle velmi obtížné vypořádat se s prostorem a jeho zákonitostmi, také učitelé a vychovatelé často zanedbávají geometrii mezi školními předměty a považují ji za nesplnitelnou výzvu.

DeskaHmatovou hru Trojúhelníkové puzzle lze zařadit do skupiny her s geometrickými náměty, které slouží k rozvoji prostorové a geometrické představivosti, obrazotvornosti, odhadu, orientaci v rovině a v prostoru, tvořivosti, kombinačního myšlení. Hra žáky učí taktice a strategickému myšlení.

Trojúhelníkové puzzle je hra, která obsahuje základní šablonu ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, do které se bez překrytí vkládají vždy 3 nebo 4 menší moduly. Úkolem hráče je umístit vybrané moduly tak, aby vyplnily bez překrytí celou šablonu. Sada obsahuje celkem 11 modulů, které se skládají z různých geometrických tvarů (rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný lichoběžník, kosodélník, kosočtverec), ale i nekonvexních mnohoúhelníků sestavených ze shodných rovnostranných trojúhelníků se společnou aspoň jednou celou stranou, přičemž vnitřní úhly jsou vždy celočíselnými násobky 60°. Moduly vzniknou formálně sjednocením (aspoň dvou) shodných rovnostranných trojúhelníků. Přitom délka strany každého jednotlivého rovnostranného trojúhelníku je čtvrtinou délky strany šablony.

Hra má celkem sedm variant řešení. Každý modul je doplněn o hmatový bod – drobný reliéf, který ukazuje nevidomým žákům cestu ke správnému řešení. Celkem je uvedeno sedm různých hmatových bodů – znaků v podobě kruhu, kružnice, trojúhelníku, znaménka plus, velkého tiskacího písmena H, velkého tiskacího písmena V, velkého tiskacího písmena I. Označení pomocí hmatových bodů navede nevidomého žáka k výběru správného počtu modulů. Následně pak žák složí 3 nebo 4 moduly tak, aby byl zaplněn celý prostor trojúhelníkové šablony.

Hmatová hra podporuje logické uvažování, prostorovou představivost, ale i manuální zručnost. Hra podporuje hmatové vnímání základních geometrických útvarů, rozvíjí intelekt, podněcuje trpělivost a kreativitu. Hra je vhodná také pro všechny věkové kategorie. Trojúhelníkové puzzle přináší radost, zábavu a ukazuje propojení kombinačního myšlení ve světě geometrie.

 

Autorka hry/kontakt: RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Tisk