Vít Procházka

doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
Zařazení: vedoucí katedry, docent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.009
Telefon: +420 58 563 4302
Email: v.prochazka@upol.cz
 • Vědecky se zaměřuje na využití jaderného rezonančního rozptylu ke studiu vlastností pevných látek. Především pak na využití jaderného dopředného rozptylu pro in-situ studium fázových přechodů a chemických reakcí. Dále pak na využití Mössbauerovy spektroskopie v materiálovém výzkumu; Mössbauerovu spektroskopii v méně běžných uspořádáních a úhlové korelace gama záření.
 • Vede předměty zaměřené na přístrojovou a aplikovanou fyziku
  • KEF/AJFU Atomová a jaderná fyzika,
  • KEF/FKLU1,2 Fyzika kondenzovaných látek,
  • KEF/FPL Fyzika pevných látek,
  • KEF/FP5 Fyzikální praktikum (atomistika),
  • KEF/REF Rozptylové experimenty ve fyzice,
  • KEF/BVEK Vědecká komunikace.
 • Vedoucí bakalářských a magisterských prací pro studenty oborů Přístrojová fyzika, Aplikovaná fyzika a Nanotechnologie.
 • Vystudoval fyziku pevných látek na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, doktorát získal v oboru fyzika pevných látek a materiálový výzkum na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Fakultě fyziky a aplikované informatiky Hornicko-hutnické akademie v Krakově. Habilitaci v oboru Aplikovaná fyzika získal v roce 2019.
Odborný životopis
Další informace
Zodpovídá za laboratoře: